KariyerPsikoloji Bölümü

Psikolojide Kariyer

GİRİŞ

Psikoloji, hem insan hem de hayvan davranışlarıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. Psikoloji 1870’li yıllarda ortaya çıktı. Genç bir alan olmasına rağmen geniş bir kapsam alanı vardır; biyoloji, sosyoloji, tarih gibi bir çok alanı kapsar. Psikologlar özellikle iki kritik ilişkiyi inceliyorlar: biri beyin işlevi ve davranışlarımız, diğeri çevre ve davranışlarımız arasındaki bağlantı. Bilim adamları olarak psikologlar; dikkatli gözlem, deney ve analizi kullanarak bilimsel yöntemleri takip etmektedirler. Ancak psikologların ayrıca, bilimsel bulguların uygulanma biçiminde yaratıcı olmaları gerekir.

Psikoloji Nedir?

Psikologlar sıklıkla yenilikçi olup, insanlardan, organizasyonlardan ve toplumların değişen ihtiyaç ve sorunlarını karşılamak için kurulan bilgiden yeni yaklaşımlar geliştirirler. Kuramları geliştirir ve araştırmalar yoluyla bunları test ederler. Bu araştırmalar yeni bilgiler doğurduğundan, bu bulgular hastalara, kuruluşlara ve topluluklara fayda sağlar. Psikoloji muazzam ölçüde değişen ve gelişen bir alandır. Psikologlar hem temel hem de uygulamalı araştırmalar yaparlar, topluluklara ve organizasyonlara danışmanlık yaparlar, insanları teşhis ve tedavi ederler. Pek çok psikolog sağlık kurumlarında çalışmaktadır. Psikologlar davraınşsal ve zihinsel işlevleri araştırır, insanları birbirleriyle ilişkilerini gözlemler ve bu ilişkileri geliştirmeye çalışırlar. Aynı zamanda psikologlar toplumun farklı kültürleri daha iyi anlamalarına yardımcı olacak önemli bilgi ve beceriler sağlamaktadır.

Birçok psikolog bağımsız olarak çalışır. Psikologlar; bilim adamları, doktorlar, avukatlar, öğretmenler, mühendisler, politikacılar ve yöneticiler gibi mesleklerden insanlarla birlikte çalışarak toplumun her alanına katkıda bulunurlar. Bu yüzden psikologları; hastanelerde, adliyelerde, okullarda, üniversitelerde, toplum sağlık merkezlerinde, hapishanelerde ve şirket ofislerinde buluyoruz.

Psikologlar genel olarak hem normal hem de anormal işlevleri incelemekte, zihinsel ve duygusal sorunları olan bireyleri tedavi etmektedir. Psikologlar sağlıklı insanların zihinsel ve duygusal sağlığını, zihinsel işlevlerini etkileyen davranışlara da yoğunlaşmaktadırlar. Psikologlar, fiziksel sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen davranışları değiştirmelerine yardımcı olmak için hastalarla birlikte çalışırlar. Örneğin, stres azaltmak ve performansı artırmak için işletme yöneticileri, sanatçılar ve sporcularla birlikte çalışırlar.

Psikoloji alanında ileri derecedeki insanlar için fırsatlar sayı bakımından ve kapsam açısından da genişlemektedir. Hastalığı önlemeye yönelik, yalnızca teşhis ve tedavi etmekten ziyade, insanların sağlıklı davranmayı normal bir yaşam biçiminde yapmayı öğrenmeleri gerekir. Nitekim bugün toplumun karşılaştığı sorunların çoğu, örneğin kronik sağlık koşulları veya hastalıkları, uyuşturucu bağımlılığı, kişisel ilişkilerin yetersizliği, evde ve sokakta şiddet, çevremize yaptığımız zarar gibi sorunlardır. Psikologlar, dikkatli bir şekilde veri toplama, verilerin analizi ve müdahale stratejilerinin geliştirilmesi – diğer bir deyişle, psikolojinin temeli olan bilimsel ilkeleri uygulayarak – sorunlara çözümler üretmektedir.

Çoğu psikolog mesleklerini sevdiğini söylüyor.  Günlük görev çeşitliliğini ve programlarının esnekliğini belirtiyorlar. Alanda meydana gelen heyecan verici değişikliklerden, teknolojiyi insanların yararına kullanmaktan, toplum sağlığının bir parçası olarak çalışmaktan heyecan duyuyorlar. Daha iyi bir nesil ve toplum yetiştirmek için çabalıyorlar.

Psikolojideki bazı alt alanlar

Psikologlar, alan içindeki farklı alanlarda uzmanlaşabilmekte ve kendilerini birçok farklı etiket ile tanımlayabilmektedirler. Psikoloji alanı, hem insan hem de hayvan davranışları ile ilgili temel şeyleri öğrenmek ve bu bilgiler aracılığıyla problemleri çözmek ve sağlıklı insani gelişimi desteklemek için her iki araştırmayı da kapsar.

Klinik psikologlar

Klinik psikologlar zihinsel, duygusal ve davranışsal bozuklukları değerlendirir ve tedavi ederler. Bunlar, ergen çatışmalarından kaynaklanan zorluklar gibi kısa vadeli krizlerden şizofreni gibi daha ciddi, kronik durumlara kadar uzanır. Bazı klinik psikologlar, yalnızca fobiler veya klinik depresyon gibi belirli problemleri tedavi etmektedir. Bazı psikologlar belirli nüfusa odaklanır – örneğin gençler; Aileler veya çiftler; Etnik azınlık grupları; Gay, lezbiyen, biseksüel ve trans bireyler; Ya da yaşlı insanlar. Ayrıca, psikolojik sorunlara neden olan fiziksel problemlerle ilgili olarak doktorlarla görüşürler.

Bilişsel ve algısal psikologlar

Bilişsel ve algısal psikologlar insan algısını, düşünce ve hafızayı inceler. Bilişsel psikologlar zihin gerçekliği nedir, insanlar nasıl öğrenir ve insanların konuşma ve yazma dilini nasıl anladığı ve ürettiği gibi sorularla ilgilenmektedir. Bilişsel psikologlar ayrıca akıl yürütme, yargılama ve karar verme becerileri üzerinde çalışmaktadırlar. Bilişsel ve algısal psikologlar, psikolojinin diğer alanlarındaki araştırmacıları anlamak için davranışsal nörobilimcilerle sıklıkla işbirliği yaparlar.

Topluluk psikologları

Topluluk psikologları, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için toplulukların, ortamların, organizasyonların ve daha geniş sosyal sistemlerin yeteneklerini güçlendirmek için çalışırlar. Hayatlarını ve toplumlarını iyileştirmek için insanların kaynaklara erişmesine ve başkalarıyla işbirliği yapmalarına yardımcı olurlar. Bireylerin olumsuz koşullarla (ör. Travma, yoksulluk) baş etmelerine yardımcı olmak yerine, topluluk psikologları insanların bu şartları değiştirmelerine, sorunları önlemelerine ve daha güçlü toplumlar gelişmesine yardımcı olur. Toplum psikolojisi müdahalelerine örnek olarak deprem mağdurlarına destek geliştirilmesi, suçları önlemek için mahallelerde değişilik yapılması, zorbalığı önlemek için okullarla işbirliği yapılması ve sağlık sonuçlarını iyileştirmek için politikaların değiştirilmesine yardımcı olmayı içerir. Topluluk psikologları, araştırma ve uygulamayı harmanlayıp çeşitli vatandaşlarla ortaklık kurarak toplum değişikliklerini planlama ve uygulama, sosyal adaleti geliştirmeye destek olur.

Danışmanlık psikologları

Danışmanlık psikologları, günlük sorunlar ve ciddi sıkıntılarla başetmek için insanların güçlü yanlarını bulmalarına yardımcı olur. Her yaştan, aileden ve sınıftan (ör. Okullar, hastaneler, işletmeler) bireylerle danışmanlık / psikoterapi, öğretim ve bilimsel araştırma yapar.  Danışmanlık psikologları, insanların kariyer ve iş sorunlarını anlamasına ve harekete geçmesine yardımcı olur, sorunların ve insan yaşamı ömrü boyunca nasıl farklılaştığına dikkat çeker ve bireylerin ileride farklılaşan sorunlarına kendileri çözüm bulmalarını sağlar, problem çözme yeteneğini geliştirir.

Gelişim psikologları

Gelişim psikologları, insanın yaşam boyunca meydana gelen psikolojik gelişimini inceler. Yakın zamana kadar, temel olarak çocukluk ve ergenlik dönemindeki psikolojik gelişim yoğun bir biçimde inceleniyordu.. Ancak zamanla, gelişmekte ve kapsamı artmakta olan psikoloji alanı, yaşlı insanlarında olabildiğince bağımsız kalmasına yardım etmek için araştırma ve geliştirmelerinde yaşlılık ile de ilgileniyor.

Eğitim psikologları

Eğitim psikologları, etkili öğretim ve öğrenimin ne kadar nasıl gerçekleştirilebileceğine odaklanırlar.

Çevre psikologları

Çevresel psikologlar, kişi-çevre etkileşimlerinin dinamiklerini inceler. Çevre terimini, gezegende doğal olanların yanı sıra, yapay çevreler, sosyal ortamlar ve kültürel gruplar da dahil olmak üzere çok geniş tanımlarlar. Çeşitli ölçeklerden ve çeşitli işlemlerden (örneğin, yerelleştirme, küreselleşme) gelişen davranışları incelerler.

Evrimsel psikologlar

Evrimsel psikologlar, mutasyon, adaptasyon ve seçici uygunluk gibi evrimsel ilkelerin insanın düşünce, his ve davranışını nasıl etkilediğini inceler. Evrimsel psikologlar, bir organizmanın hayatta kalma şansını etkileyen genetik olarak şekillenen davranışlara odaklandıkları için çiftleşme, saldırganlık, davranış ve iletişim konularında katkı sağlamaktadır. Evrimsel psikologlar, özellikle paradokslar ve evrim problemleriyle ilgilenirler. Örneğin, evrimsel geçmişimizde son derece uyumlu olan bazı davranışlar artık modern dünyada uyarlanabilir nitelikte olmayabilir.

Deneysel psikologlar

Deneysel psikologlar, bilişsel süreçler, karşılaştırmalı psikoloji (türler arası karşılaştırmalar) öğrenme ve iklimlendirme gibi çok çeşitli psikolojik olaylarla ilgilenmektedir. Belli bir çevrede neler olup bittiğini tespit etme, neler olduğunu anlama ve bunlara tepki verme yetenekleri bakımından hem insan hem de hayvanları inceliyorlar.

Deneysel psikologlar ampirik yöntemle (veri toplamak) ve bazı olguları anlamak ve bilimsel bilgiyi ilerletmek için laboratuardaki değişkenlerin manipüle edilmesiyle çalışırlar. Akademik ortamda çalışmanın yanı sıra, deneysel psikologlar hayvanat bahçeleri ve mühendislik firmaları gibi çeşitli alanlarda çalışırlar.

Adli psikologlar

Adli psikologlar yasal konulara psikolojik ilkeler uygularlar. Uzmanlıkları yargı sistemi içerisinde sıklıkla gereklidir. Örneğin, bir hakimin hangi ebeveynin bir çocuğun velayetine sahip olması gerektiğine karar vermelerine ya da bir davalı kişinin yargılanması için zihinsel yetkinliğini değerlendirmesine yardımcı olabilirler. Adli psikologlar ayrıca jüri davranışı veya görgü tanıklığı üzerine araştırma yapmaktadır. Bazı adli psikologlar hem psikoloji hem de hukuk alanında eğitim almışlardır.

Sağlık psikologları

Sağlık psikologları, biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin sağlık ve hastalıkları nasıl etkilediği konusunda uzmanlaşmıştır. Hastaların hastalıkları nasıl ele aldıklarını, bazı hastaların tıbbi tavsiyeleri ve hastalığı kontrol altına almanyı, kötü sağlık alışkanlıklarını değiştirmeyi neden reddettiklerini inceliyorlar. Ayrıca, duygusal ve fiziksel refahı teşvik eden sağlık stratejileri geliştirirler. Ayrıca, toplumun büyük bir bölümünü etkileyen sorunları araştırmakta ve bu sorunlarla baş etmeye yönelik programlar geliştirip uygulamaktadırlar. Örnekler arasında genç gebelik, madde kötüye kullanımı, riskli cinsel davranışlar, sigara, egzersiz eksikliği ve zayıf diyet bulunmaktadır.

Endüstriyel psikologlar

Endüstriyel  psikologlar verimliliği, sağlığı ve iş yaşamının kalitesini artırmak amacıyla işyerine psikolojik ilkeleri ve araştırma yöntemlerini uygularlar. Stratejik planlama, kalite yönetimi ve toplumsal değişimle başa çıkma gibi alanlarda yönetim danışmanları olarak çalışmaktadır.

Nöropsikologlar

Nöropsikologlar (ve davranış nöropsikologları) beyin sistemleri ve davranış arasındaki ilişkileri keşfederler. Örneğin, davranış nöropsikologları beynin hatıraları oluşturma ve saklama biçimini, beynin çeşitli hastalık ve yaralanmalarının duygu, algı ve davranışları nasıl etkilediğini inceleyebilir.

Rehabilitasyon psikologları

Rehabilitasyon psikologları felç ve kaza geçiren mağdurlar, mental retardasyonlu kişiler, serebral felci, epilepsi, otizm gibi durumların yol açtığı gelişimsel engelli kişiler ile çalışırlar. Hastaların durumlarına uyum sağlamasına ve hayatlarını iyileştirmelerine yardımcı olurlar ve sıklıkla diğer sağlık uzmanlarıyla birlikte çalışırlar.

 

Psikolojiktir

Site yöneticisi. Sitedeki bütün içerikler en son yöneticinin onayından geçirilerek yayınlanır. Bilgi ve deneyimlerini ilk ağızdan paylaşmaktadır.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close
Close